Vandewege, Rik

First name: 
Rik
Initials: 
R.
Surname: 
Vandewege
Year of birth: 
1951
Country of birth: 
Belgium
CV: 

Rik Vandewege is born in 1951. After a breather between 1989 to 1991 Rik takes his innate passion for ceramics back on. It is striking how the basic thrust of its global plastic vision exactly in the ceramics manifesto come to the surface. His eye for negative model (the plaster moules) and capturing a graphical composition in the clay surface times constantly back. Just as in its spatial work, Rik Vandewege also here stick to the credo "formal simplicity but complex evaluation". In the 80 's he still opts for an explicit sculptural approach, where the ' compositions ' were built with clay plates, that are not perfectly fit.
After 1992 gets the importance of pure pot as ' art object or object's preference. His pots are not rotated, but built up with scratched clay plates (plates technique). Rik rolls and kneads clay plates, than cut to a greater whole. From that clay operation arises spontaneously a graphical style but on the clay paste he brings also new handwriting. Then he comes through a negative to a positive model in plaster model in clay. In the plaster mold he expresses the scratched sheets of clay. Rik distances himself from the functional ceramics through the holes and cuts in the clay plates. The baking technology in a double-walled gas kiln is dedicated to the clay operation itself. In his kiln Rik Vandewege placed a muffle, a fireproof box, used for heating the kiln without the flames or gases come into contact with the product. That way he can make a primitive low-combustion technique on high temperature (1200 °). In the muffle, the pottery with colored sludge stacked and wrapped in hay. By the reductive firing in a low-oxygen atmosphere appears on the rough surface an enchanting spectrum of subtle earth tones and shades, ranging from brown to light gray and dark, black tones. On the walls there are still the vague traces of sheet music. 
Also as a ceramist Rik Vandewege attaches the highest importance to the staging and harmonic style. Aware he calls his ensembles, including pots ' still life '. And indeed, in an ascetic or essential environment traces its creations to meditation or contemplation. Are archetypes, are primitive forms rays originality from and reflect a trend towards asceticism. In essence, they possess an ethnic or primitive dimension, which approximates the truthfulness of archaeological relics (source: http://rik.vandewege.be/keramiek.html).

Original Dutch text: Na een adempauze van 1989 tot 1991 neemt Rik Vandewege zijn aangeboren passie voor de keramiek terug op. Het is opvallend hoe de grondtrekken van zijn globale plastische visie precies in de keramiek manifest aan de oppervlakte komen. Zijn oog voor negatieve modelvormen ( de gipsen moules) en het vastleggen van een grafische schriftuur in het kleioppervlak keren constant terug. Net zoals in zijn ruimtelijk werk, blijft Vandewege ook hier trouw aan het credo " vormelijke eenvoud, maar complexe uitwerking". In de jaren 80 opteert hij nog voor een expliciet sculpturale benadering, waarbij de 'composities' opgebouwd werden met kleiplaten, die niet naadloos aansluiten.
Na 1992 krijgt het belang van de zuivere pot als ' kunstobject of voorwerp' opnieuw de bovenhand. Zijn potten zijn niet gedraaid, maar opgebouwd met bekraste kleiplaten(platentechniek).
Rik Vandewege rolt en kneedt kleiplaten, die versneden en tot een groter geheel samengesteld worden. Uit die kleibewerking ontstaat spontaan een grafische schriftuur maar op de kleiplakken brengt hij ook nieuwe schrifturen aan. Vervolgens komt hij via een negatief model in gips tot een positief model in klei. In de gipsen mal drukt hij de bekraste vellen klei aan. Rik Vandewege distantieert zich van de functionele keramiek door de gaten en versnijdingen in de kleiplaten expliciet te laten bestaan.
De baktechniek in een dubbelwandige gasoven staat in het teken van de kleibewerking zelf. In zijn oven plaatste Vandewege een moffel, een vuurvaste bak, gebruikt om te verhitten zonder dat de vlammen of de ovengassen met het product in aanraking komen. Op die manier kan hij een primitieve lage-stooktechniek op hoge temperatuur ( 1200 °) uitvoeren.. In de moffel wordt de potterie met gekleurd slib gestapeld en in hooi verpakt.
Door het reducerend bakken in een zuurstofarme atmosfeer verschijnt op het ruwe oppervlak een betoverend spectrum van subtiele aardkleuren en schakeringen, gaande van bruine tot lichtgrijze en donkere, zwarte tonen. Op de wanden ontdekt men nog de vage sporen van muziekschrifturen- of partituren.
Ook als keramist hecht Rik Vandewege het grootste belang aan de enscenering en de harmonische opstelling. Bewust noemt hij zijn ensembles potten ' stillevens'.
En inderdaad, in een ascetische of etherische omgeving sporen zijn creaties aan tot meditatie of contemplatie. Zijn archetypes, zijn oervormen stralen oorspronkelijkheid uit en reflecteren een trend naar ascese . In wezen bezitten zij een etnische of primitieve dimensie, die de waarachtigheid van archeologische relicten benadert (bron: http://rik.vandewege.be/keramiek.html).

Images: Rik Vandewege in the church of St. Anna ter Muiden near Sluis in the Netherlands in 2008 (source BN De Stem); 3 vases titles 'Stilleven', 2002 (source website artist); huge container (source Vendue Notarishuis Rotterdam, juni 2017).